I. Introducere


Euro Inter Trade Corporation S.R.L. este importator autorizat al VOLVO CARS CORPORATION, având calitatea de operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (EU) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă un proces important pentru desfășurarea activității, precum și pentru posibilitatea furnizării de produse și servicii de calitate către dumneavoastră.

Prezenta Politică de Confidențialitate detaliază modul în care societatea noastră, Euro Inter Trade Corporation S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, colectează, prelucrează, utilizează și gestionează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a înțelege scopurile pentru care sunt colectate datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și toate drepturile de care dispuneți cu privire la datele dumneavoastră.

La prima vizită pe site-ul noastre  www.my.volvocars.ro) vă vom solicita acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Politica de cookie a Volvo Cars Company poate fi accesată la https://www.volvocars.com/ro/footer/cookies.

 

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta politică sau modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, utilizând următoarele date de contact: 

Denumirea Societății: Euro Inter Trade Corporation S.R.L., 

Adresă: Sos Bucuresti Ploiesti 165-169 sector 1 Bucuresti 

E-mail: dpo@eit.ro

De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există îndoieli întemeiate privitoare la identitatea persoanei fizice care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată, prin solicitarea furnizării de informații suplimentare. 

 

II. Definiții utile


În cadrul prezentei Politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

Autoritate de supraveghere” – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Consimțământul persoanei vizate” – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Cookie-urile” sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.

Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

 „Date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Plaformă online(website) – pagina de internet dezvoltată în cadrul numelui de domeniu deținut de către Euro Inter Trade Corporation S.R.L. – www.my.volvocars.ro/ 

Prelucrare” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Restricționarea prelucrării” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

 „Operator” – Euro Inter Trade Corporation S.R.L., entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.III. Colectarea datelor cu caracter personal


Euro Inter Trade Corporation S.R.L. prelucrează date cu caracter personal numai dacă acestea sunt necesare în legătură cu scopul pentru care au fost colectate. Pentru noi este esențial să protejăm datele cu caracter personal și ne angajăm să adoptăm și să implementăm toate măsurile necesare pentru păstrarea confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

  • dispozițiilor legale aplicabile privind desfășurarea activității de comercializare a produselor și serviciilor VOLVO;
  • prevederilor contractuale, inclusiv în cazul activităților de service, întreținere și alte activități exercitate de către Euro Inter Trade Corporation S.R.L.;
  • prevederilor legale privind administrarea garanțiilor Euro Inter Trade Corporation S.R.L.;
  • dispozițiilor legale privind raporturile de muncă;
  • dispozițiilor legale privind raporturile contractuale (colaboratori, parteneri, furnizori, prestatori etc);
  • dispozițiilor legale privind siguranța și securitatea persoanelor și a bunurilor;
  • protejării interesului vital al persoanei vizate sau al altei persoane fizice;
  • consimțământului liber, informat și expres exprimat;
  • interesului legitim aparținând Euro Inter Trade Corporation S.R.L

 

 1. IV. Tipuri de date cu caracter personal

În funcție de scopul pentru care interacționați cu noi, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal, în baza temeiurilor legale identificate și pentru perioadele de timp indicate mai jos:

 

Scopul prelucrării

Temeiul prelucrării

Date cu caracter personal prelucrate

Durata prelucrării

Destinatari

Comercializare autovehicule

Încheierea și executarea unui contract

Date din Cartea de identitate, opțiuni de finanțare, informații privind garanția

10 ani de la data încheierii contractului

Bănci, asigurător, ANAF, autorități publice, Primus Auto SRL, Excelence Auto SRL

Service auto

Încheierea și executarea unui contract

Date din Cartea de identitate, informații tehnice vehicul deținut (an achiziție, kilometraj, intervenții anterioare, informații privind garanția, număr de înmatriculare) informații privind siguranța (dacă au fost declanșate airbag-urile sau dispozitivele de tensionare a centurilor, dacă portierele și geamurile sunt blocate sau deschise, etc.), starea de funcționare a sistemelor

10 ani de la data încheierii contractului

Asigurător, ANAF, autorități publice, Primus Auto SRL, Excelence Auto SRL

Programări service

Încheierea și executarea unui contract

Voce, nume și prenume, număr de telefon, număr înmatriculare

3 luni de la data efectuării programării

Autorități publice, Primus Auto SRL, Excelence Auto SRL

Drive Test

Încheierea și executarea unui contract

Date din Cartea de identitate, date din permisul de conducere

3 ani de la data semnării procesului verbal

Autorități publice, Primus Auto SRL, Excelence Auto SRL

Asistență rutieră

Încheierea și executarea unui contract

Informații tehnice vehicul deținut (an achiziție, kilometraj, intervenții anterioare, informații privind garanția, număr de înmatriculare) informații privind siguranța (de ex., dacă au fost declanșate airbag-urile sau dispozitivele de tensionare a centurilor, dacă portierele și geamurile sunt blocate sau deschise, etc.), starea de funcționare a sistemelor

10 ani de la data încheierii contractului

ANAF, autorități publice, Primus Auto SRL, Excelence Auto SRL

Rechemări în service

Interesul vital al persoanei vizate sau al altor persoane fizice

Nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, număr de înmatriculare/șasiu, informații tehnice vehicul deținut,  informații privind siguranța, starea de funcționare a sistemelor

10 ani de la data rechemării în service

Autorități publice, Primus Auto SRL, Excelence Auto SRL

Comunicări de marketing

Consimțământ

Nume, prenume,  adresă, numere de telefon, adresă de e-mail

10 ani de la data ultimei achiziții sau până la retragerea consimțământului

Agentii de publicitate și marketing, furnizorul de servicii de telecomunicații (sms, e-mail)

Oferte personalizate de marketing

Consimțământ

Nume, prenume,  adresă, numere de telefon, adresă de e-mail

10 ani de la data ultimei achiziții sau până la retragerea consimțământului

Agentii de publicitate și marketing, furnizorul de servicii de telecomunicații (sms, e-mail)

Studii de piață

Interes legitim

Nume, prenume, număr de telefon, vârstă, informații privind autovehiculul deținut (an achiziție, kilometraj, servicii post-vânzare, informații privind garanția), răspunsurile oferite

2 luni de la data finalizării studiului

Furnizorul de servicii de cercetări de piață, furnizorul de servicii de call-center, agenții media

Sondaje privind gradul de satisfacție al clientului

Interes legitim

Nume, prenume, număr de telefon, vârstă, informații privind autovehiculul deținut, răspunsurile oferite (an achiziție, kilometraj, servicii post-vânzare, informații privind garanția)

10 ani de la data finalizării sondajului

Furnizorul de servicii de cercetări de piață, furnizorul de servicii de call-center, agenții media

Geolocalizare

Interes legitim

Destinații căutate, locație, traseu, kilometraj, distanța și timpul parcurși

6 luni

Autorități publice, Primus Auto SRL, Excelence Auto SRL

Telematics

Interes legitim

Informații privind autovehiculul deținut (număr de înmatriculare, an achiziție, kilometraj), date privind modalitatea de condus, date referitoare la împrejurimi  (temperatura în exteriorul autovehiculului, imagini, etc.)

1 an de la data înregistrării parametrilor

Autorități publice, Primus Auto SRL, Excelence Auto SRL

Monitorizare spații și bunuri

Obligație legală (Legea nr. 333/2006)

Imagine, localizare

30 de zile de la data înregistrării imaginii

Furnizor CCTV, firma care asigură paza, autorități publice

Oferirea de răspunsuri la întrebări/ solicitări

Consimțământ

Nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail

3 ani de la data trimiterii răspunsului la solciitare

Call-center, autorități publice

Recrutare

Efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract la cererea persoanei vizate

Datele cuprinse în CV, interviul de angajare, rezultatele testelor de angajare, datele din oferta de angajare, semnătură

6 luni de la data încheierii procesului de recrutare / 70 ani pentru candidații cu care se încheie un contract de muncă

Autorități publice

Crearea unei baze de date cu CV-uri

Consimțământ

Datele cuprinse în CV, interviul de angajare, rezultatele testelor de angajare

2 ani de la data primirii acordului sau până la retragerea acestuia

 

Executarea contractelor încheiate cu partenerii

Executarea unui contract

Nume, prenume, funcție, număr de telefon, email, semnătură

Pe durata executării contractului + 3 ani

Furnizorul de software, auditori, ANAF, autorități publice

Derularea relațiilor cu autoritățile publice

Obligație legală

Nume, prenume, funcție, număr de telefon, e-mail, semnătură

Pe durata solicitării serviciului, investigației etc. + 3 ani

Autorități publice

Organizarea de concursuri / campanii promoționale

Consimțământ / obligație legală (pentru situația prelucrării CNP)

Nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, vârstă, CNP (numai în cazul premiilor ale căror valoare depășește 600 de lei), semnătura

Pe durata desfășurării concursului / campaniei + 3 ani

Agenții de publicitate, Autorități publice, ANAF

 

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite către autorități publice, atunci când:

există o obligație legală în acest sens
la solicitarea expresă și în scris a acestora
în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

Aceste autorități sau instituții publice pot fi Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Public, instanțele de judecată, executori judecătorești.

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către destinatari din țări din afara Spațiului Economic European, care pot avea legi diferite privind protecția datelor. Printre acestea se află țările pe care Comisia Europeană nu le consideră ca având un nivel adecvat de protecție pentru datele cu caracter personal. Dacă este necesar acest transfer, Euro Inter Trade Corporation S.R.L. va garanta faptul că există un temei legal pentru transfer în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. De asemenea, veți fi informat cu privire la temeiul legal, măsurile de protecție implementate și de unde puteți obține o copie a informațiilor privind aceste măsuri de protecție.

 

Întrucât Euro Inter Trade Corporation S.R.L. este importator autorizat al VOLVO CARS CORPORATION, menționăm că este posibilă distribuirea datelor dumneavoastră cu caracter personal către: 

 • Volvo Cars Corporation, entitatea Volvo la nivel global ce se ocupă cu dezvoltarea și producția modelelor de mașini;
 • Partenerii noștri de încredere în scopuri de marketing, finanțare, publicitate, servicii diverse
 • Partenerii noștru în scopuri de cercetare și dezvoltare
 • Alți parteneri sau alte părți terțe de la care ați ales să primiți un serviciu și pe care îi autorizați să solicite date din partea Euro Inter Trade Corporation S.R.L.,
 • Furnizorii noștri de produse și servicii care lucrează în numele nostru în legătură cu utilizările menționate mai sus, procesatorii de carduri de credit sau furnizorii de sisteme necesare pentru prelucrarea, stocarea sau gestionarea informațiilor financiare și privind cardurile de credit; 
 • Terți achizitori, în măsura în care activitatea noastră ar fi transferată (total sau parțial).

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. face toate demersurile pentru a se asigura că entitățile către care s-ar putea face acest transfer îndeplinesc criteriile de conformitate cu Regulamentul 2016/679. 

 

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. se angajează ca toate informațiile privind datele dumneavoastră personale să fie tratate în mod confidențial și protejate corespunzător. Datele personale sunt păstrate în medii sigure, protejate împotriva accesării, divulgării, modificării sau distrugerii neautorizate. 

De asemenea, consimțământul acordat Euro Inter Trade Corporation S.R.L. pentru colectarea și prelucrarea datelor cu carcater personal poate fi oricând retras, cu efect pentru viitor și fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului efectuate înainte de revocarea acestuia. 

Depunem eforturile necesare pentru a vă anonimiza datele cu caracter personal atunci când o funcție sau un serviciu se poate obține cu ajutorul datelor anonimizate.

 1.  
 2. V. Securitatea prelucrărilor datelor 

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. se angajează să evalueze și să actualizeze în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. În acest sens, Euro Inter Trade Corporation S.R.L. implementează cele mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat. 

Totodată, Euro Inter Trade Corporation S.R.L. desfăsoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități susceptibile a interacționa în orice mod cu Datele cu caracter personal.

 

 1. VI. Drepturile persoanelor vizate

Rețineți că, în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi: 

  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Euro Inter Trade Corporation S.R.L. și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora. Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate Euro Inter Trade Corporation S.R.L. are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. Euro Inter Trade Corporation S.R.L. are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solciitări excesive, repetate, neîntemeiate.
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrarii, în cazul în care:
  • considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită societății Euro Inter Trade Corporation S.R.L. să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
  • prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
  • în cazul în care Euro Inter Trade Corporation S.R.L. nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță;
  • Drept de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în calitate de persoana vizată, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
  • vă exercitați dreptul de a vă opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația  particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, precum și  dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar  într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemmând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat societății Euro Inter Trade Corporation S.R.L. într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum  și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace  automate;

Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate. 

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi vă rugăm să ne contactați utilizând următoarele date: 

Denumirea Societății: Euro Inter Trade Corporation S.R.L., 

Adresă: Sos Bucuresti Ploiesti 165-169 sector 1 Bucuresti 

E-mail: dpo@eit.ro

De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile.

 

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro, sau la numărul de telefon +40.318.059.211.

Această Politică poate fi actualizată periodic de către Euro Inter Trade Corporation S.R.L. Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.

Data ultimei actualizări: 21.02.2020